Salgs- og forretningsbetingelser

Tørring den 1. januar 2008

Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps

1. Regelgrundlaget
2. Tilbud
3. Adgangsveje
4. Kundens øvrige pligter
5. Betaling og sikkerhed for betaling
6. Tilbageholdsretten m. v
7. Aflevering
8. Tidsplan, forsinkelse og afbestilling
9. Opbevaring af gods
10. Mangler og ansvar
11. Produktansvar
12. Reklamation og forældelse
13. Forsikring
14. Lovvalg og værneting

____

1. Regelgrundlaget
Disse forretningsbetingelser gælder for de ydelser, Dansk Maskinmontage Aps herefter DMM leverer til kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt eller ufravigeligt bestemt i konventioner eller lovgivning, herunder CMR-loven.

2. Tilbud
Prisen er ekskl. moms, told og miljøbidrag, hvis intet andet er anført.

Tilbud omfatter kun de ydelser, som udtrykkeligt er anført i tilbuddet, og er gældende i 3 uger fra dets datering, medmindre andet skriftligt
fremgår af tilbuddet.

3. Adgangsveje
Kunden er forpligtet til at sikre, at DMMs materiel tillige med det omfattede gods lovligt og forsvarligt kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige adgangsveje og opstilles på bæredygtig grund, og at gulvbelægningen på arbejdspladsen er egnet til det bestilte arbejde.

4. Kundens øvrige pligter
Maskiner og materiel skal være transportsikret. klargjort til transport samt aftappet for skæreolie, hydraulikolie og kølevand eller plomberet,
så det ikke kan løbe ud under transporten.

Kunden er forpligtet til at give DMM fuldstændige oplysninger om det gods, der skal transporteres samt oplyse DMM om alle for opgavens
løsning relevante forhold samt levere alle de for opgavens løsning nødvendige tekniske informationer og dokumenter.

5. Betaling og sikkerhed for betaling
Fakturering sker ved godsets aflevering eller efter arbejdets udførelse.
Ved opgaver, som har en varighed af over en uge, sker fakturering efter påkrav ved hver uges slutning, dog således at slutfakturering sker
ved aflevering.

Betaling skal ske netto kontant, med mindre der på den udstedte faktura er anført en anden betalingsfrist. Forsinket betaling medfører pligt til betaling af rente på 2 % pr. løbende måned fra fakturadatoen. Indbetalinger vil først blive anset som betaling af tilskrevne renter. DMM kan opkræve rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker samt kr. 100 for at overgive sagen til ekstern inkasso. Der vil desuden blive opkrævet omkostninger ved inddrivelse gennem advokat.

Eventuel uoverensstemmelse mellem DMM og kunden eller eventuelle modkrav fra kundens side berettiger ikke kunden til at undlade rettidig betaling.

Hvis DMM kræver det, skal kunden senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille betryggende sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for DMM.

6. Tilbageholdsret m.v.
DMM har tilbageholdsret i gods der henstår på DMM Lager til sikkerhed for ethvert forfaldent krav mod kunden.

I tilfælde af kundens konkurs eller  betalingsstandsning, eller såfremt kundens formueforhold i øvrigt sandsynliggør, at kunden vil være ude af stand til at betale DMMs krav, når det forfalder, eller hvis kunden ikke betaler leje på opmagasineret gods rettidigt, har DMM tillige tilbageholdsret i gods der henstår på DMM lager til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom DMM ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, med mindre kunden straks stiller  betryggende sikkerhed for samtlige krav, forfaldne som uforfaldne, som DMM måtte have mod kunden.

Kunden er pligtig at betale DMM for opbevaring af godset i perioden, hvor DMM berettiget benytter sig af tilbageholdsretten og/eller standsningsretten. Godset opbevares på DMMs lager for kundens egen regning og risiko og skal forsikres af kunden.

DMM har ret, men ikke pligt, til at sælge det modtagne gods for kundens regning 30 dage efter, at DMM skriftligt har meddelt kunden, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt kunden ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betalingen inden udløbet af fristen.

Såfremt godsets opbevaring medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, er DMM berettiget til at sælge godset, selv om 30 dages fristen ikke er udløbet. Forinden salg finder sted, skal DMM så vidt muligt give kunden rimeligt varsel.

7. Aflevering
Kunden eller en repræsentant for denne skal være til stede ved godsets overlevering til DMM samt ved godsets aflevering. Kunden har pligt til straks ved modtagelsen af godset at foretage modtagerkontrol.

8. Tidsplan, forsinkelse og afbestilling
Afleveringstidspunkter er alene vejledende medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ventetid af enhver art som følge af, at kunden ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler kunden, debiteres kunden til DMM’s almindelige arbejdstakster.

DMM har ret til tidsfristforlængelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure,  arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, nedbør, vind, lav eller høj temperatur, øvrigt vejrlig og forhold, som DMM ikke er herre over.

Forsinkelse berettiger ikke kunden til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger. Kundens krav på grund af forsinkelse kan maksimalt udgøre den mellem kunden og DMM aftalte kontraktsum.

Afbestilling af planlagte opgaver skal ske senest forudgående hverdag inden kl 8.00, ellers skal kunden betale DMM 75% af tilbudsprisen, eller hvis et sådan ikke er afgivet, 75% af den forventede pris for arbejdets udførelse.

9. Opbevaring af gods
DMM udsender lagerlister over opbevaret gods til kunden hver d. 1. i måneden. Såfremt der er bemærkninger til lagerlistens indhold, skal kunden reklamere straks og senest 14 dage fra modtagelsen af lagerlisten.

10. Mangler og ansvar
Kunden har bevisbyrden for, at skader og bortkomst m.v. er sket, mens godset har været i DMMs varetægt.

DMM bærer ikke ansvaret for rustskader, med mindre der er tale om rust på synlige maskindele, og kunden dokumenterer, at DMM har handlet culpøst.

DMM kan aldrig ifalde ansvar for bortkomst eller skader, hvis bortkomsten eller skaden skyldes fejl og forsømmelser fra kundens side, anvisninger fra kunden, godsets egen beskaffenhed eller forhold, som DMM ikke kunne undgå. DMM hæfter ikke for fejl og forsømmelser eller har et ansvar på andet grundlag, såfremt arbejdet er udført af tredjemand, uanset om denne tredjemand er antaget af DMM.

DMM er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

Hvor lovgivningen, herunder men ikke alene CMR-loven, ikke angiver lavere maksima er DMMs erstatningsansvar for skader på gods og eventuelle følgeskader begrænset til et maksimum på kr. 5.000.000, ligesom ansvaret i de nævnte tilfælde er begrænset til et maksimum på kr. 5.000.000 pr. vognenhed ved landevejstransport.

11. Produktansvar
DMMs produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. DMM kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar.

DMM har tegnet produktansvarsforsikring med et maksimum på kr. 5.000.000,00.

DMM er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader.

12. Reklamation og forældelse
Reklamation skal ske skriftligt.

Ved synlige skader og mangler skal kundens reklamation fremkomme straks. I øvrige tilfælde skal påtale ske uden ugrundet ophold og senest 7 dage efter arbejdets udførelse henholdsvis afleveringstidspunktet.

Forsinkelse skal påtales straks og senest ved afleveringen idet kunden ellers mister de rettigheder, forsinkelsen måtte give ham.

Eventuel sag mod DMM skal anlægges senest et år efter arbejdets udførelse henholdsvis afleveringstidspunktet.

13. Forsikring

a) opbevaring af gods
Ved opbevaring af gods bærer kunden selv risikoen for godset og kunden skal selv tegne og betale forsikring af godset, der dækker brand, tyveri og vandskade for perioden, hvor godset er i DMMs varetægt.

b) vejtransport
Ved DMM’s vejtransport af gods gennem flere stater, er Km’s ansvar begrænset i henhold til CMR-loven.

Ved DMM’s vejtransport i Danmark har DMM har tegnet fragtansvarsforsikring med en maksimumdækning på kr. 5.000.000,
KM påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover denne maksimumsdækning på fragtansvarsforsikringen, hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb at tegne supplerende forsikring. DMM har en gældende motorkøretøjsforsikring.

c) løfteforsikring
De af mobile autokraner og trucks løftede eller flyttede emner indenfor en virksomheds område, som ikke er dækket af fragtføreransvarsforsikringen, er omfattet af DMMs løfteforsikring med indtil kr.5.000.000 pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden
skyldes ansvarspådragende fejl fra DMMs side. For kranløft af værdier over kr. 5.000.000 påhviler det kunden at tegne supplerende løfteforsikring gennem DMM, hvorved eventuelle skader dækkes.

d) tingskade på tredjemands ejendom
DMM har tegnet en erhvervsansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som han ifølge dansk ret måtte ifalde for skadestilføjelse på tredjemands ejendom (tingsskade). DMM påtager sig intet ansvar og ingen risiko ud over den til enhver tid værende maksimumdækning på erhvervsansvarsforsikringen, der p.t. er
kr.5.000.000, hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. DMM har en gældende motorkøretøjsforsikring.

Såfremt DMM måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde DMM skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, kunden i henhold til disse forretningsbetingelser kunne gøre gældende mod DMM.

14. Lovvalg og værneting
DMM`s ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Værneting for tvistløsninger er Sø- og Handelsretten i København.